Regulamin półkolonii na Zielonej Farmie

1.Zgłoszenie na półkolonie odbywa się drogą mailową poprzez wysłanie wypełnionej ankiety  a następnie po zakwalifikowaniu Karty Kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii

2.Zapisując dziecko na nasze półkolonie wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na jego uczestnictwo we wszystkich naszych zajęciach i atrakcjach . Szczegółowy plan dnia oraz zajęć widnieje  na stronie : www.zielonafarma.eu

3.Rodzic lub opiekun zgłaszający dziecko na półkolonie zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych  o swoim dziecku potrzebnych do Karty Kwalifikacyjnej uczestnika i ankiety zgłoszeniowej

4.Rodzic lub opiekun ma prawo wskazać osoby uprawnione do odbioru dziecka

5.Wizerunek – dorosły lub opiekun wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku Państwa  pociechy oraz na wykorzystanie tego wizerunku na naszej stronie internetowej www.zielonafarma.eu  oraz na facebook.com/zielonafarma

6.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art.23 ust.1 pkt.1 w związku z art.7 pkt.6 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz.U z 2014 r. Poz. 1182 ze zm. ) wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych Waszego dziecka w celu rekrutacji oraz uczestnictwa w półkoloniach

7.Rodzic lub opiekun zapisujący dziecko na półkolonie otrzymuje od organizatora w formie mailowej potwierdzenie o przyjęciu dzieckia na wybrany turnus a następnie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczeciem półkolonii dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka

8.Organizator Zielona Farma przysyła rodzicom lub opiekunom w formie maila ,,Listy kolonisty ,, według której należy spakować dziecko na półkolonie

9.Opłaty za półkolonie odbywają się w pierwszym dniu półkolonii przy pozostawianiu dzieci

10.Każdy uczestnik półkolonii w pierwszym dniu każdego turnusu zostaje zapoznany z wewnętrznym regulaminem półkolonii , regulaminem korzystania z dmuchańców i rozkładem zajęć

11.Uczestnikom półkolonii zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy i wychodzenie poza teren

12.Korzystanie z dmuchańców może odbywać się jedynie za zgodą wychowawcy kolonijnego według regulaminu korzystania ( regulaminy znajdują się przy każdym urządzeniu )

13.W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez dziecko ,organizator powiadamia o tym fakcie Rodzica lub Opiekuna i prosi o odebranie dziecka przed upływem czasu określonego .

14.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do uczestników półkolonii , jak również za rzeczy zagubione podczas pobytu .

15.Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Prowadzącego lub osobę upoważnioną w razie zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika półkolonii .

16.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć .Zmiany te dotyczyc mogą rodzaju lub tematu warsztatów .

17.Rodzic lub pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii i zobowiązuje sie do ich pokrycia .

18.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu jeśli nie uzbiera się minimum 10 dzieci

19. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator .

Facebook