Regulamin półkolonii na Zielonej Farmie

1. Zgłoszenie na półkolonie odbywa się drogą mailową poprzez wysłanie wypełnionej ankiety  a następnie po zakwalifikowaniu Karty Kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.

2. Zapisując dziecko na nasze półkolonie wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na jego uczestnictwo we wszystkich naszych zajęciach i atrakcjach . Szczegółowy plan dnia oraz zajęć widnieje  na stronie: www.zielonafarma.eu.

3. Rodzic lub opiekun zgłaszający dziecko na półkolonie zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych  o swoim dziecku potrzebnych do Karty Kwalifikacyjnej uczestnika i ankiety zgłoszeniowej.

4. Rodzic lub opiekun ma prawo wskazać osoby uprawnione do odbioru dziecka.

5. Wizerunek – dorosły lub opiekun wyraża zgodę na rejestrowanie wizerunku Państwa  pociechy oraz na wykorzystanie tego wizerunku na naszej stronie internetowej www.zielonafarma.eu oraz na https://www.facebook.com/ZielonaFarma.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art.23 ust.1 pkt.1 w związku z art.7 pkt.6 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U z 2014 r. Poz. 1182 ze zm.) wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych Waszego dziecka w celu rekrutacji oraz uczestnictwa w półkoloniach.

7. Rodzic lub opiekun zapisujący dziecko na półkolonie otrzymuje od organizatora w formie mailowej potwierdzenie o przyjęciu dziecka na wybrany turnus a następnie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii dokumentów koniecznych do przyjęcia dziecka.

8. Organizator Zielona Farma przysyła rodzicom lub opiekunom w formie maila ,,Listy kolonisty” według której należy spakować dziecko na półkolonie.

9. Opłaty za półkolonie odbywają się w pierwszym dniu półkolonii przy pozostawianiu dzieci.

10. Każdy uczestnik półkolonii w pierwszym dniu każdego turnusu zostaje zapoznany z wewnętrznym regulaminem półkolonii, regulaminem korzystania z dmuchańców i rozkładem zajęć.

11. Uczestnikom półkolonii zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy i wychodzenie poza teren.

12. Korzystanie z dmuchańców może odbywać się jedynie za zgodą wychowawcy kolonijnego według regulaminu korzystania (regulaminy znajdują się przy każdym urządzeniu).

13. W przypadku oczywistego i wyraźnego łamania zasad Regulaminu przez dziecko, organizator powiadamia o tym fakcie Rodzica lub Opiekuna i prosi o odebranie dziecka przed upływem czasu określonego.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie mienia należącego do uczestników półkolonii , jak również za rzeczy zagubione podczas pobytu.

15. Rodzic lub opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przez Prowadzącego lub osobę upoważnioną w razie zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika półkolonii.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć. Zmiany te mogą dotyczyć rodzaju lub tematu warsztatów.

17. Rodzic lub pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii i zobowiązuje się do ich pokrycia.

18. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu jeśli nie uzbiera się minimum 10 dzieci.

19. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

Facebook

Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie! Więcej informacji

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie w zakładce polityka prywatności - tutaj: http://www.zielonafarma.eu/polityka-prywatnosci/

Zamknij